Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Tájékoztató természetes személy igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi, illetve szakterületi kiterjesztése iránti eljárásának szabályairól

A) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályok

Az igazságügyi szakértői névjegyzéket az Igazságügyi Minisztérium vezeti. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvétel feltételeit és a névjegyzékbe vételi eljárás szabályait az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) tartalmazza. Az igazságügyi szakértői névjegyzékkel kapcsolatos eljárásra a Szaktv. mellett alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit is.

B) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvétel feltételei

Igazságügyi szakértő az lehet, aki

a) büntetlen előéletű és nem áll foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt,

b)  a bejegyezni kért szakterületen az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához  meghatározott képesítéssel, és a képesítés megszerzésétől számított – főszabályként – legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik

c)  a szakterületén működő szakmai kamara tagja, ha a tevékenység folytatásához a kötelező kamarai tagságot jogszabály előírja,

d) kötelezettséget vállal arra, hogy a hatósági kirendelésnek – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz.

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejegyezhető szakterületeket, valamint a szakterületekre való bejegyzéshez előírt képesítési és egyéb szakmai feltételeket (például szakmai gyakorlati idő, szakmai kamarai tagság, ágazati szakértői jogosultság) az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Iszr.) tartalmazza. Ez alapján:

- a kérelmező felvételi kérelmét kizárólag az Iszr.-ben megjelölt szakterületekre nyújthatja be;

- a szükséges szakirányú gyakorlati idő mértékét az Iszr. tartalmazza, amely a gyakorlati időt öt évnél rövidebb időtartamban is meghatározhatja, ha

 • az előírt képesítés megszerzése már feltételezi az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges szakmai gyakorlatot,
 • a kérelmező az adott szakterületen tudományos fokozattal vagy ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik,
 • a kérelmező szakértőjelöltként az Iszr. 15. számú mellékletében megjelölt szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkezik (például meghatározott számú szakvélemény előkészítésében közreműködött) vagy
 • a kérelmező igazságügyi szakértői intézményben szakértőjelöltként dolgozott, és tevékenységét alkalmazotti vagy más jogviszonyban legalább napi hat órás munkavégzés keretében végezte.

Ha az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételhez e rendelet alapján meghatározott időtartamú, szakirányú szakmai gyakorlat megléte is szükséges, azt az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság megkeresésére a felvételi eljárás során az egyes szakterületekhez meghatározott szakhatóság igazolja. Az erről szóló szabályokat külön Korm. rendelet tartalmazza.

Az eljárás gyorsabb lefolytatása érdekében lehetőség van arra, hogy a gyakorlati idő szakirányúságának igazolására a kérelmező előzetes szakhatósági állásfoglalást szerezzen be, és az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelmet ennek birtokában nyújtsa be. Ennek az az előnye, hogy az eljárásban a névjegyzékbe vételi kérelem igazgatási szolgáltatási díját még nem kell megfizetni, hanem 2.200,- Ft illeték lerovása ellenében közvetlenül az érintett szakhatósághoz lehet fordulni, és csak akkor benyújtani a névjegyzékbe vételi kérelmet, ha a gyakorlati idő bizonyosan megvan. Az előzetes szakhatósági állásfoglalást a keltétől számított egy éven belül lehet felhasználni az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételi eljárásban.

C) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelem előterjesztése

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelmet a Minisztériumnál lehet benyújtani: Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Felügyeleti Főosztály (1357 Budapest, Pf.: 2).

A kérelmet írásban lehet benyújtani, a természetes személy ügyfél kérelmét személyesen szóban is előterjesztheti, a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyv készül. Az eljárás során lehetőség van az elektronikus ügyintézésre is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem minősül elektronikus ügyintézésnek, ha beadványát elektronikus levelezőrendszeren keresztül (e-mailben) juttatja el a Minisztérium részére. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eljárás során kizárt a telefaxon történő kapcsolattartás, és kérelmet telefonon nem lehet joghatályosan előterjeszteni.

A kérelem benyújtása nincs formanyomtatványhoz kötve, de az Igazságügyi Minisztérium honlapján az erre vonatkozó kérelem-minta megtalálható, illetve letölthető. Ennek alkalmazása jelentősen megkönnyíti az ügyintézést.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező

 • nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
 • oklevelének számát és keltét (szak, kar megnevezésének feltüntetésével),
 • tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel rendelkezik),
 • szakképzettségét (szakorvosi képesítését stb.),
 • jelenlegi foglalkozását, beosztását, munkakörét,
 • munkáltatójának megnevezését és címét,
 • szakmai működésének főbb adatait (a szakágazatok és munkakörök részletes megjelölése a munkáltató megnevezésével és az időtartamnak naptár szerinti feltüntetésével; orvosoknál és gyógyszerészeknél az orvosi nyilvántartásba-vétel adatai);

b) az engedélyezni kért szakterület(ek) megnevezését.

A kérelemhez csatolni kell:

1) az Iszr.-ben megjelölt képesítési feltétel meglétét tanúsító okirat hiteles másolatát (honosított vagy elismert okirat esetében ennek hiteles másolatát),

2) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

3) a szakmai működés részletes leírását (a kérelmező – a pontos naptári időtartam szerinti meghatározással – mikor, hol, milyen munkakört töltött be, milyen időtartamú szakmai gyakorlattal és képesítéssel rendelkezik; a szakmai működés, a szaktudás megítéléséhez szükséges egyéb adatokat pl. a szakmai cikkek, értekezések megjelenésének időpontját és helyét stb.),

4) 2 db felismerésre alkalmas színes arcképet (igazolványképet),

5) az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha azzal a kérelmező rendelkezik,

6) igazságügyi szakértői személyi lapot (a Minisztérium honlapjáról szintén letölthető),

7) nyilatkozatot a kötelezettségvállalásról, hogy a hatósági kirendelésnek a kérelmező – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – eleget tesz (a rendelkezésre bocsátott kérelem-minta alkalmazása esetén nem szükséges külön nyilatkozat csatolása, mert az a minta része),

8) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételi eljárásért fizetendő 7.400,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló csekket, vagy a számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot, illetve ezek másolatát,

9) az igazságügyi szakértői alapismereti vizsga alóli mentesség iránti kérelmet és a mentesség igazolását (ha a kérelmező valamelyik mentességi feltétellel rendelkezik),

10) ha a névjegyzékbe való felvételhez szakmai gyakorlati idő igazolása szükséges, a kérelemhez csatolni kell továbbá:

a) a szakhatósági eljárásért fizetendő 2.200,- Ft illeték megfizetéséről szóló igazolást,

b) olyan igazolást, amely tartalmazza:

 • a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
 • a kérelmező által betöltött munkakör megnevezését és részletes leírását,
 • a jogviszony fennállásának pontos naptári időtartamát (naptári év, hónap, nap szerinti megjelöléssel),
 • igazságügyi szakértői intézményben dolgozó szakértőjelölt kérelmező esetén az igazságügyi szakértői intézmény vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező legalább napi 6 órás időtartamban végzi a tevékenységét,

A 8) pontban megjelölt igazgatási szolgáltatási díjat az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000 számú számlájára banki átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízással kell befizetni. Kérjük, hogy az átutaláson vagy postai készpénzátutalási megbízáson (a közleményben) szíveskedjen feltüntetni a „SZAK” technikai azonosító kódot. A díjat minden esetben meg kell fizetni, kivéve, ha az ügyfél a kérelmét visszavonta és erről az első érdemi intézkedést megelőzően tudomást szereztünk.

A 9) pont arra utal, hogy az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételről szóló határozat kézhezvételétől számított egy éven belül a szakértő köteles részt venni az igazságügyi szakértői alapismereti oktatáson, és letenni az ehhez kapcsolódó alapismereti vizsgát. Az oktatást és vizsgát a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara szervezi, azonban ha a kérelmező a vizsga alól mentességben kíván részesülni, az erre irányuló kérelmet (a mentességi feltétel meglétéről szóló igazolás csatolásával együtt) a névjegyzékbe való felvételi kérelem előterjesztésekor kell benyújtani, mert arról a névjegyzékbe való felvétellel egyidejűleg kell határozni. Az igazságügyi szakértői alapismeretek oktatásáról és vizsgájáról szóló 27/2006. (X. 5.) IRM rendelet alapján mentesülhet az alapismereti vizsga alól, aki olyan felsőfokú végzettséggel vagy szakvizsgával rendelkezik, amelynek megszerzése során az alapképzés, a képzés vagy az ahhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzés keretében e rendelet szerinti valamennyi ismeretet megszerezte; vagy aki a szakképzettségének megfelelő tudományterületen szerzett tudományos fokozattal rendelkezik. Ezt eredeti okirattal vagy annak hitelesített másolatával kell igazolni.

A 10) pont b) alpontjában megjelölt igazolást munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszony keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató vagy a korábbi munkáltató, megbízási jogviszonyban végzett tevékenység esetén a megbízó, gazdasági társaság tagjaként, illetve alkalmazottjaként végzett tevékenység esetén a gazdasági társaság, igazságügyi szakértői intézményben szakértőjelöltként dolgozó kérelmező esetében az intézmény vezetője, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzett tevékenység esetében a foglalkoztató állítja ki. Egyéni vállalkozó kérelmező esetén hatósági bizonyítvány arról, hogy az egyéni vállalkozó tevékenységi köre mely időponttól terjed ki az igazolni kívánt szakirányú tevékenységre. A kérelmező korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszűnése esetében a szakmai gyakorlat időtartamát alátámasztó szerződést vagy a munkavégzés igazolására alkalmas egyéb dokumentumot kell mellékelni a kérelemhez.

D) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételről szóló döntés

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás megindításáról a Minisztérium a kérelmezőt értesíti. Ezzel az értesítéssel egyidejűleg a Minisztérium – megfelelő határidő tűzésével – hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, ha a kérelem nem tartalmazza a fenti feltételeket vagy ahhoz a kérelmező nem csatolta az előírt valamennyi mellékletet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Ugyancsak nem számít bele az ügyintézési határidőbe az az időtartam, amely alatt a szakhatóság a gyakorlati idő szakirányúságáról szóló állásfoglalását kialakítja.

Az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a kérelemről annak benyújtásától számított 30 munkanapon belül dönt. Ez a határidő indokolt esetben további huszonkét munkanappal meghosszabbítható, amelyről a kérelmező külön értesítést kap.

E) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételt követő teendők

1) Az igazságügyi szakértői igazolvány átvétele személyesen a Minisztériumban.

2) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételről szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a szakértő köteles a jogi oktatásra és a jogi vizsgára jelentkezni, vagy a jogi vizsga alóli mentesülési feltétel meglétét igazolni. Az erre vonatkozó szabályokat az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásáról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet tartalmazza. A Minisztérium honlapján további részletes információk találhatók a jogi oktatással és vizsgával kapcsolatban,.

3) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételről szóló határozat kézhezvételétől számított egy éven belül a szakértő köteles részt venni az igazságügyi szakértői alapismereti oktatáson, és – ha az alól a Minisztérium nem mentesítette – letenni az ehhez kapcsolódó alapismereti vizsgát.

F) Az igazságügyi szakértői szakterület kiterjesztése iránti kérelem

Ha az igazságügyi szakértői névjegyzékbe már bejegyzett szakértő további szakterületet kíván bejegyeztetni a névjegyzékbe, úgy igazságügyi szakterület kiterjesztése iránti kérelmet kell előterjesztenie a Minisztériumnál. A szakterület kiterjesztése iránti kérelemre, valamint elbírálására a felvétel iránti kérelemre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a jogi vizsga és az alapismereti vizsga letételét nem kell megismételni.

Tájékoztató gazdasági társaság igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi, illetve szakterületi kiterjesztése iránti eljárásának szabályairól

A) Gazdasági társaság igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételére vonatkozó szabályok

A cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi, illetve a szakterület változásának bejegyzése iránti eljárásra a az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.), valamint – a Szaktv. eltérő rendelkezésének hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai az irányadóak.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 2. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján gazdasági társaság csak a Gt.-ben szabályozott formában alapítható, amelyek közül a közkereseti társaság (kkt.) és a betéti társaság (bt.) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság (kft.) és a részvénytársaság (rt.) pedig jogi személyiségű gazdasági társaság. Társasági forma választása esetén igazságügyi szakértői tevékenység kizárólag a Gt.-ben meghatározott gazdasági társasági formában végezhető; a felsorolt négy társasági formán kívül egyéb társaság, szerv vagy szervezet nem minősül gazdasági társaságnak.

B) Gazdasági társaság igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételének feltételei

A Szaktv. alapján igazságügyi szakértői tevékenységet az a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság végezhet, amelyet az igazságügyi és rendészeti miniszter – kérelemre – felvett a névjegyzékbe.

A névjegyzékbe kizárólag olyan gazdasági társaság vehető fel, amelyet a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzett és van igazságügyi szakértői tevékenység folytatására feljogosított tagja vagy alkalmazottja, akinek a szakértői kamarai tagsági viszonya nem szünetel, illetve nincs felfüggesztve.

Igazságügyi szakértői tevékenységet a társaság csak az igazságügyi szakértő tagjai vagy alkalmazottai szakterületén végezhet.

C) Gazdasági társaság igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelmének előterjesztése

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi kérelmet a Minisztériumnál lehet benyújtani: Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Felügyeleti Főosztály (1357 Budapest, Pf.: 2).

A kérelmet írásban lehet benyújtani, és az eljárás során lehetőség van az elektronikus ügyintézésre is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem minősül elektronikus ügyintézésnek, ha beadványát elektronikus levelezőrendszeren keresztül (e-mailben) juttatja el a Minisztérium részére. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eljárás során kizárt a telefaxon történő kapcsolattartás, és kérelmet telefonon nem lehet joghatályosan előterjeszteni.

A kérelem benyújtása nincs formanyomtatványhoz kötve, de az Igazságügyi Minisztérium honlapján az erre vonatkozó kérelem-minta megtalálható, illetve letölthető. Ennek alkalmazása jelentősen megkönnyíti az ügyintézést.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a társaság azonosításához szükséges adatokat, így a társaság cégnevét, cégjegyzékszámát és székhelyét,

b) a társaság igazságügyi szakértő tagjának vagy alkalmazottjának

nevét és nyilvántartási számát, valamint

szakterületét, amelyre a társaság a névjegyzékbe való felvételét kéri.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételi eljárásért fizetendő 7.400,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló csekket, vagy a számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot, illetve ezek másolatát és

b) nyilatkozatot a társaság kötelezettségvállalásáról, amely szerint a hatósági kirendelésnek – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – eleget tesz.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000 számú számlájára banki átutalással vagy postai készpénzátutalási megbízással kell befizetni. Kérjük, hogy az átutaláson vagy postai készpénzátutalási megbízáson (a közleményben) szíveskedjen feltüntetni a „SZAK” technikai azonosító kódot. A díjat minden esetben meg kell fizetni, kivéve, ha a társaság a kérelmét visszavonta és erről az első érdemi intézkedést megelőzően tudomást szereztünk.

Az Igazságügyi Minisztérium a gazdasági társaság adatait a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat nyilvántartásából ellenőrzi. A Minisztérium továbbá köteles megvizsgálni a társaság képviselőjének képviseleti jogosultságát.

A kérelem előterjesztésére a társaság nevében a társaság képviselője jogosult:

a) a társaság törvényes képviselője

Az írásbeli kérelem előterjesztésére a létesítő okirat rendelkezése szerinti cégjegyzési joggal felruházott képviselői jogosultak. A gazdasági társaság törvényes képviseletéről és a cégjegyzésről a Gt. 29. §-a rendelkezik.

b) a társaság meghatalmazottja

A társaság törvényes képviselője a társaság nevében más személynek is adhat meghatalmazást az eljárásra. Ebben az esetben kérelemhez mellékelni kell a képviseleti jog igazolására szolgáló közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást (vagy megbízási szerződést).

D) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételről szóló döntés

Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás megindításáról a Minisztérium a társaságot értesíti. Ezzel az értesítéssel egyidejűleg a Minisztérium – megfelelő határidő tűzésével – hiánypótlásra hívja fel a társaságot, ha a kérelem nem tartalmazza a fenti feltételeket vagy ahhoz a társaság nem csatolta az előírt valamennyi mellékletet. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a kérelemről annak benyújtásától számított 30 munkanapon belül dönt. Ez a határidő indokolt esetben további huszonkét munkanappal meghosszabbítható, amelyről a társaság külön értesítést kap.

A gazdasági társaság igazságügyi szakértői tevékenység folytatására a névjegyzékbe történő bejegyzéssel válik jogosulttá.

F) Gazdasági társaság igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejegyzett szakterületének változása

Ha a társaság igazságügyi szakértő tagjai vagy alkalmazottai körében bekövetkezett változás miatt a gazdasági társaság névjegyzékbe bejegyzett szakterületei is módosulnak, azt a társaság vezető tisztségviselője (képviselője) köteles 8 napon belül bejelenteni a Minisztérium részére, amely alapján a Minisztérium az adatváltozást a névjegyzékben átvezeti. Ebben az eljárásban nem szükséges a 7.400,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése.