Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapján megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a Kamara nem vállal felelősséget.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara honlapján keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Kamara részére juttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Kamara tulajdonába kerül át, azt szabadon felhasználhatja.


AZ ADATKEZELŐ:

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 1095 Budapest, Mester utca 30-32., III. Emelet

A Kamara az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. A Kamara az adatkezelési tevékenységét 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR-Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMOK:

NAIH-125737-2018
NAIH-125738-2018
NAIH-126155-2018
NAIH-139556-2018
 

A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági vagy hatósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookie-k elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az egyes adatkezelők (pl.: Google Analytics) tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, amelyeken a személyes adatai is szerepelnek.

Munkatársaink és tisztségviselőink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény előírásait betartjuk.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (regisztráció, hírlevél megrendelés) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése, fórum, hozzászólások használatának biztosítása), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A fórum hozzászólások során hozzánk került aktuális IP címet a kulturált, felelős hozzászólások biztosítása, valamint a fórum biztonsága érdekében rögzítjük.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint szerkesztői munkánk során használjuk fel.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Érintett által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: hírlevelünk esetében leiratkozáskor törlődik az Érintett címe, ha pedig regisztrációja törlését kéri, a felhasználói neve megmarad, hiszen az egyes hozzászólásokat csak így lehet megkülönböztetni. Minden más adat - e-mail címe és az önként megadott információk - törlődnek. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Munkatársunkkal vagy tisztségviselőnkkel való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatait a Kamara illetve jogutódjának fennállásáig őrizzük meg. Az adatkezelés célja olyan integritáselvű rendszer fenntartása és üzemeltetése, amelynek része az elektronikus kommunikáció kronologikus áttekinthetősége. Jogalapja a szervezet jogos érdeke. Az Érintett bármikor kérheti adatainak törlését ebben az esetben is, ez azonban csak a törvényben lefektetett, helyreigazításra vonatkozó mindenkori határidő eltelte után történik meg.

 

A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FUNKCIONÁLIS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS ADATVÉDELMI ALAPADATAI

Adatkezelés célja: Hírlevél kiküldése illetve regisztrációhoz kötött weboldal tartalmak (speciális hírek, vitaindító anyagok) biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása felhasználói regisztráció által.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, Felhasználói név, Email cím, Kamarai azonosító.

Adatok kezelésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig vagy az Érintett kérésére történő törlés.

Adatfeldolgozó: ItJump Kft. (9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5., cégjegyzékszám: 18-09-111248, adószám: 24087357-2-18) és a MediaCenter Hungary Kft.(6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.)

 

STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS ADATVÉDELMI ALAPADATAI

Adatkezelés célja: Statisztikai adatszolgáltatás funkció biztosítása. Az igazságügyi szakértő statisztikai adatszolgáltatás keretében köteles a nyilvántartása alapján az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet 1. mellékletében meghatározott adatokat a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara részére megküldeni. A statisztikai adatszolgáltatást az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvényben (a továbbiakban: Szaktv.) meghatározott időszakonként, a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig elektronikus formában kell a Kamara honlapján közzétett adatlapon megküldeni.

Adatkezelés jogalapja: Törvény rendelkezése alapján

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Igazságügyi szakértő neve, Igazságügyi szakértő nyilvántartási száma

Adatok kezelésének időtartama: Törvényben meghatározott határidő vagy cél

Adatfeldolgozó: DISCART Könyvelő és Szolgáltató Bt. (1133 Budapest, Gogol utca 34. adószáma: 28722421-1-41), valamint az ItJump Kft. (9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5., cégjegyzékszám: 18-09-111248, adószám: 24087357-2-18)

 

SZAKÉRTŐJELÖLTI NÉVJEGYZÉK ADATVÉDELMI ALAPADATAI

Adatkezelés célja: Szakértőjelölti névjegyzék vezetése. A Kamara a Szaktv. alapján nyilvántartást vezet a szakértőjelöltekről. A szakértőjelöltekre vonatkozó adatok közül a Kamara a honlapján közzéteszi a 3. melléklet 1.1. pontjában, valamint 1.6.-1.10. pontjaiban és 1.16. pontjában foglalt adatokat.

Adatkezelés jogalapja: Törvény rendelkezése alapján

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: A Szaktv. 3. melléklete tartalmazza a nyilvános adatok körét. Szakértőjelölt neve (családi és utóneve(i)), elérhetőségi cím (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail), nyelvismeret (nyelv, nyelvtudás foka), szakmai kamarai tagság, szakértőjelölti igazolvány száma, szakterület, a szakértőjelölt tevékenységével kapcsolatos közlemények („közlemények”).

Adatfeldolgozó: ItJump Kft. (9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5., cégjegyzékszám: 18-09-111248, adószám: 24087357-2-18)

 

SZAKÉRTŐI ADATLAPOK ADATVÉDELMI ALAPADATAI

Adatkezelés célja: Igazságügyi szakértői adatlapok funkció biztosítása, az igazságügyi szakértők és szakterületeik megismerhetősége a jogkereső szervek és természetes személyek részére

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Igazságügyi szakértő neve, Igazságügyi szakértő fotója, Igazságügyi szakértő nyilvántartási száma, Igazságügyi szakértő igazolvány száma, bejegyzés dátuma (igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvétel napja), megye, cím, levelezési cím, vezetékes telefonszám, mobil telefonszám, fax szám, elektronikus levélcím, saját weboldal címe, nyelvismeret szintje, területek, 

Adatok kezelésének időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonása vagy az Érintett kérésére történő törlés

Adatfeldolgozó: ItJump Kft. (9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5., cégjegyzékszám: 18-09-111248, adószám: 24087357-2-18)


AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE:

A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző adatfeldolgozó (MediaCenter Hungary Kft. 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.) rendszergazdája fér hozzá, ezzel kapcsolatos tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés lejártát követő 30 napig végzi. A fejlesztési és karbantartási feladatokat szerződés alapján az ItJump Kft. (9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5., cégjegyzékszám: 18-09-111248, adószám: 24087357-2-18) végzi, mint adatfeldolgozó ezen tevékenysége során az adatfeldolgozó kijelölt rendszergazdája fér hozzá a tárolt adatokhoz, tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés végéig látja el. A statisztikai adatszolgáltatás során befizetett díjátalánnyal, valamint a kamarai tagdíjbefizetésekkel kapcsolatos könyvviteli feladatokat a DISCART Könyvelő és Szolgáltató Bt. (1133 Budapest, Gogol utca 34. adószáma: 28722421-1-41) végzi.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI:

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus esetén a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve 2018. május 25. napjától az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő jogokkal és az ott meghatározott módon élhetnek az Érintettek.

 • Hozzáférés joga
 • Helyesbítés joga
 • Törlés joga
 • Adatkezelés korlátozásának joga
 • Adathordozhatóság joga
 • Tiltakozás joga 

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését
 • Hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását
 • Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról
 • A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha
  • annak kezelése jogellenes
  • azt kéri
  • az adatkezelés célja megszűnt
  • az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy
  • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
  • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

ADATVÉDELMI HATÓSÁG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.